info@solarmaster.lv
+371 22832699
+371 22832699

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"

SOLAR MASTER

DISTANCES PIRKUMA NOTEIKUMI/LĪGUMS SOLARMASTER.LV INTERNETA VEIKALĀ

Spēkā ar: 01.07.2022.

DEFINĪCIJAS

Noteikumi – Distances pirkuma noteikumi - līgums, kas nosaka “solarmaster.lv” vietnē veiktās attālinātās (distances) pirkšanas-pārdošanas kārtību un vienlaikus nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto Preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas noteikumus, Preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļ atdošanas procedūru, Pušu atbildību, kā arī regulē citus ar Preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu saistītos jautājumus.

SOLAR MASTER interneta veikals  – Pārdevēja tīmekļa vietne (https://www.solarmaster.lv/shop/) distances Darījuma noslēgšanai.

SOLAR MASTER noliktava – Pārdevēja noliktava, adrese: Ganību dambis 22 D, Rīga, LV – 1046, vislētākais standarta piegādes veids.

MK noteikumi – Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, kurus piemēro, ja Pircējs kā Patērētājs iegādājas Preces SOLAR MASTER interneta veikalā.

Darījums – līgums starp Pircēju un Pārdevēju par Preces pirkumu un Pakalpojuma sniegšanu (piegādes pakalpojums), kas noslēgts neklātienē, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Pārdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Info Baltic",reģistrācijas Nr.50003783411, PVN reģistrācijas Nr.LV50003783411, juridiskā adrese "Lielviksas", Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, noliktavas adrese: Ganību dambis 22 D, Rīga, LV - 1046, tel. konsultācijas: +371 22832699, e-pasts: veikals@solarmaster.lv.

Pircējs –18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību, vai juridiska persona, kas noslēdz Darījumu gala patēriņam (t.i. bez tiesībām Preci pārpārdot un/vai izmantot citiem komerciāliem mērķiem), pamatojoties uz Noteikumiem un kura Preces un Pakalpojumu saņemšanas brīdī var uzrādīt Pārdevējam Pasūtījuma numuru.

Puses – Pircējs un Pārdevējs kopā.

Patērētājs – Pircējs-fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot Preci vai Pakalpojumu gala patēriņam (t.i. bez tiesībām Preci pārpārdot un/vai izmantot citiem komerciāliem mērķiem) un nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

Prece – preces, ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai SOLAR MASTER interneta veikala vietnē par Pārdevēja noteiktām cenām; Preces cena SOLAR MASTER interneta veikala vietnē var atšķirties no tās pašas Preces cenas, ja Prece tiek iekļauta individuālā klienta piedāvājumā ārpus SOLAR MASTER interneta veikala vietnes.

Piegādes pakalpojums – pakalpojums, kura rezultātā tiesības uz Preci [1] tiek nodotas Pircējam uz viņa paša rēķina, un ko Pārdevējs piedāvā Pircējam par Pārdevēja noteiktām cenām savstarpēji vienojoties.

Pasūtījums – Pircēja izteikts piedāvājums no Pārdevēja iegādāties Preces vai Piegādes pakalpojumu Pircēja noteiktā apjomā.

Grozs – Pircēja SOLAR MASTER interneta veikala vietnē pirkšanai izvēlēto Preču saraksts.

Pasūtījuma numurs – numurs, kurš tiek piešķirts Pircēja Pasūtījumam.

1.     NOTEIKUMU PRIEKŠMETS

1.1.     Pārdevējs SOLAR MASTER interneta veikala vietnē pārdod, un Pircējs no Pārdevēja pērk Preces un pasūta Piegādes pakalpojumus par Pārdevēja noteiktajām cenām. Par Preču un Piegādes pakalpojumu klāstu un daudzumu Puses individuāli vienojas, ikreiz tās/tos pērkot/pārdodot, atstājot Pārdevējam tiesību noteikt konkrētas Preces minimālu un/vai maksimālu daudzumu vienā Pasūtījumā.

1.2.    Pušu Darījums (līgums) uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Puses apstiprinājušas darījuma būtiskās sastāvdaļas – Pasūtījumu (Pārdevējs ir apstiprinājis Preci vai Preces), Pārdevējs ir saņēmis pirkuma maksu par Preci un Pasūtījuma saņemšanas kārtību. Darījums ir noslēgts, tiklīdz Pircējs ir veicis Pasūtījumu un tā apmaksu šo Noteikumu 4. sadaļā noteiktajā kārtībā.

1.3. Pārdevējam ir tiesības atcelt Darījumu vai tā daļu un atmaksāt Pircējam samaksāto naudu par Preci ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtījuma apmaksas brīža gadījumos, ja Pārdevējs 24 stundu laikā (darba dienās) Pēc Pasūtījuma saņemšanas konstatē, ka SOLAR MASTER interneta veikala vietnē bijusi kļūda un Preci nav iespējams piegādāt Pircējam.

1.4.     Pēc maksājuma veikšanas saskaņā ar Noteikumu 5. sadaļu un pēc Preces nodošanas Pircējam Pircējs ir Preces īpašnieks. Atbildība par Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risku pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces.

1.5.     Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas var iestāties Pircējam, ja Pircējs nodevis trešai personai savu SOLAR MASTER interneta veikala pasūtījuma numuru.

 2.     PRECES PASŪTĪŠANA TELEFONISKI UN/VAI E-PASTĀ

2.1.     Pircējs var sazināties ar Pārdevēju telefoniski un/vai e-pastā ar lūgumu izveidot piedāvājumu Pircēja nosauktām / e-pastā norādītām Precēm.

2.2.     Pārdevējs izveido piedāvājumu un nosūta to uz Pircēja e-pastu vai informē par piedāvājumu telefoniski, un pēc apstiprinājuma saņemšanas no Pircēja (e-pastā vai telefoniski) Pārdevējs uz Pircēja e-pastu nosūta avansa rēķinu (kas nesatur rekvizītu “paraksts”, un kas pamatots uz noslēgto Darījumu) piedāvājuma apmaksai.

3.     PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA SOLAR MASTER INTERNETA VEIKALA VIETNĒ

3.1. Pircējs-fiziska persona (arī saimnieciskās darbības veicējs) iesniedz Pārdevējam savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi;

3.2. Pircējs-juridiska persona iesniedz Pārdevējam pārstāvja vārdu, uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu (firmu), adresi, telefona numuru un e-pasta adresi.

3.3.     Veikt pasūtījumu ir iespējams, kad Pircējs ir iepazinies ar Privātuma politiku un Noteikumiem, sniedzis piekrišanu tiem un datu apstrādei (veicot atzīmi attiecīgajā laukumā).

3.4.     Pēc pasūtījuma veikšanas pabeigšanas SOLAR MASTER interneta veikala vietnē tiek uzrādīts Pasūtījuma numurs, datums un summa.

4.     DARĪJUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

4.1.     Darījums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad:

4.1.1. Pircējs no SOLAR MASTER interneta veikala vietnē piedāvātajām Precēm ir izvēlējies sev Preci/-es un atvēris sadaļu – GROZS;

4.1.2. Pircējs ir sniedzis piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.3. Pircējs ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku;

4.1.4. Pircējs ir nospiedis pogu VEIKT PASŪTĪJUMU un SOLAR MASTER interneta veikala vietnē tiek uzrādīts Pasūtījuma numurs, datums un summa;

4.1.5. Pārdevējs apstrādājis Pasūtījumu un sazināsies ar Pircēju, lai precizētu informāciju par piegādi un sagatavotu avansa rēķinu apmaksai ar iekļautām piegādes izmaksām un Precei piemērojamo PVN.

4.2. Tiklīdz Pasūtījums ir sagatavots piegādei vai saņemšanai veikalā (nodošanai Pircējam), Pārdevējs par to informē Pircēju sazvanoties, nosūtot e-pastu vai SMS.

4.3. Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece Pārdevējam nav pieejama pilnībā vai daļēji, kā rezultātā Pārdevējs nevar izpildīt Darījumu pilnībā vai daļēji, tad Pārdevējs par to informē Pircēju.

4.3.1.Par tālākajām darbībām, kas attiecas uz daļēju Darījuma izpildi un tā termiņu, Puses vienojas, izmantojot viņām pieejamos saziņas līdzekļus;

4.3.2.Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, veic pilnīgi vai daļēji neizpildīta Darījuma summas atmaksu, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Pircējs izmantoja, apmaksājot Darījumu, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

Ja Pircējs nav skaidri paudis iepriekš minēto piekrišanu par maksāšanas veidu, tad Darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta.

5.     NORĒĶINI

5.1.     Pircējs, kas veic Pasūtījumu SOLAR MASTER interneta veikalā, par Precēm norēķinās eiro (EUR) ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu.

5.2.     Maksājot ar bankas pārskaitījumu, e-pastā saņemtais avansa rēķins ir jāapmaksā 5 (piecu) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas.

5.2.1. avansa rēķins (un tajā norādītās cenas) ir spēkā līdz tajā norādītā samaksas termiņa (vai avansa rēķinā norādītā piedāvājuma termiņa) beigām.

5.2.2.Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu, Pircējam bankas pārskaitījuma maksājuma mērķa sadaļā jānorāda Pasūtījuma numurs. Ja Pasūtījuma numurs nav norādīts vai ir norādīts nepareizi, Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdainu maksājuma ieskaitīšanu.

5.3.     Pircējs, kas veic Pasūtījumu telefoniski, vai pa e-pastu, par Precēm norēķinās eiro (EUR) vienā ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu;

5.3.2. ar Pusēm pieņemamo apmaksas veidu Preces saņemšanas punktā, pamatojoties uz saņemto avansa rēķinu.

5.4.     Par jebkādām izmaksām, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi, un kas jāapmaksā Pircējam, Pārdevējs informē Pircēju un izpilda Pasūtījumu tikai pēc nepārprotamas piekrišanas izmaksu apmaksai saņemšanas no Pircēja.

5.5.     Ja Pircējam ar Pārdevēju ir noslēgts Pēcapmaksas pirkuma līgums, tad Pircējs veic pasūtītu Preču apmaksu pēc Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas termiņā, kas noteikts attiecīgajā Pēcapmaksas pirkuma līgumā.

6.     PRECES PIEGĀDES PAKALPOJUMA VEIDI

6.1.     Pircējs var brīvi izvēlēties nepieciešamu Piegādes pakalpojumu:

6.1.1.Preces izņemšana/saņemšana Pircējam atbraucot uz izvēlēto SOLAR MASTER noliktavu (vislētākais standarta piegādes veids);

6.1.2. Piegādes pakalpojums, kura ietvaros Pārdevējs nodrošina Preces piegādi (aizvešanu) līdz Pircēja norādītai piegādes vietai;

6.1.3.Piegādes pakalpojums, kura ietvaros Pārdevējs nodrošina Preces piegādi (aizvešanu) līdz Pircēja norādītai piegādes vietai, papildus veicot vai neveicot izkraušanas un/vai uznešanas pakalpojumu.

6.2.     Ja Pircējs ir izvēlējies pats saņemt Preces SOLAR MASTER noliktavā, tad, lai saņemtu apmaksātās Preces, Pircējam jāierodas uz SOLAR MASTER noliktavu 5 (piecu) darba    apstiprinājuma, ka Pasūtījums sakomplektēts un sagatavots izsniegšanai saņemšanas.

6.3.    Noteikumu 6.2. punktā minētajā gadījumā pirms Preču saņemšanas SOLAR MASTER noliktavā Pircējam ir jāuzrāda Pārdevējam (Noteikumu 6.2. punkts) jānosauc/jāuzrāda Pasūtījuma numurs.

6.4.     Ja Prece netika saņemta Noteikumu 6.2. punktā norādītajā termiņā, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai precizētu Preces saņemšanas datumu.

6.5.     Preces neizņemšanas gadījumā Darījums tiek uzskatīts par atceltu ar 16. dienu (skaitot no apstiprinājuma, ka Pasūtījums sakomplektēts un sagatavots izsniegšanai (6.2. punkts) nosūtīšanas dienas), un Pārdevējs veic Pircēja samaksātās naudas summas, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam Darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

6.6.     Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces ar piegādi Pircēja norādītajā adresē, tad piegāde tiek realizēta pēc apstiprinājuma, ka Pasūtījums ir sagatavots piegādei saņemšanas.

6.7.     Preču saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti (redzamos bojājumus), sortimentu, piederumus un komplektāciju:

6.7.1.konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību(-as), Pircējam ir tiesības Preces nepieņemt. Šajā gadījumā tiek parakstīts Akts par preces nepieņemšanu;

6.7.2.pieņemot Preces, Pircējs paraksta pavadzīmi, tādejādi apliecinot, ka Preces nodotas atbilstošā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Pasūtījumam un Darījuma noteikumiem.

6.8.     Gadījumā, ja Pārdevējs ir piegādājis Preces Pušu noteiktajā laikā, bet Pircējs atsakās Preces pieņemt vai nav sastopams piegādes vietā, tad atkārtota Preces piegāde ir iespējama tikai pēc Piegādes pakalpojuma atkārtotas apmaksas.

7.     PRECES KVALITĀTE

7.1.     Pārdevējs apstiprina, ka Preču kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

7.2.     Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces vai Piegādes pakalpojuma neatbilstību Darījuma noteikumiem divu gadu laikā no Preces iegādes vai Piegādes pakalpojuma saņemšanas dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces vai Piegādes pakalpojuma neatbilstību Darījuma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci (6.7.2. punkts).

8.     PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBAS

8.1.     Pircējam kā Patērētājam ir tiesības atteikties no noslēgtā Darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) dienas, izņemot MK noteikumos minētos gadījumus.

8.2.     Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita:

8.2.1. ja tiek iegādāta Prece, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Preci valdījumā;

8.2.2. ja Patērētājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo Preci;

8.2.3. ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu.

8.3.     Pircējs kā Patērētājs paziņo Pārdevējam par Darījuma atsaukšanu, iesniedzot Pārdevējam Atteikuma veidlapu kopā ar Darījuma grāmatvedības attaisnojuma dokumenta kopiju:

8.3.1.nosūtot uz Pārdevēja e-pastu veikals@solarmaster.lv, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai

8.3.2.nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi vai

8.3.3.iesniedzot SOLAR MASTER noliktavā;

8.3.4. Ja Patērētājs izmantojis šo iespēju, Pārdevējs nekavējoties nosūta Patērētājam uz viņa norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.

8.4.     Patērētājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas dienas nodod Preces Pārdevējam SOLAR MASTER noliktavā. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces ir izsūtījis (nodevis piegādes vai pasta pakalpojuma sniedzējam) 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas dienas.

8.5. Patērētājs, atceļot Darījumu, sedz tiešās Preču atgriešanas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 19. punktā noteikto.

8.6. Saskaņā ar MK noteikumiem Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

8.6.1.Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta;

8.6.2.Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

8.6.3.Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

8.6.4.Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

8.6.5.Patērētājs ir pieprasījis Pārdevējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja Pārdevējs, ierodoties pie Patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

8.7. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

9. PRECES APMAIŅA UN/VAI ATGRIEŠANA

9.1. Preces tiek apmainītas un/vai atdotas atpakaļ SOLAR MASTER noliktavā.

9.2. Patērētājam, kurš atdevis atpakaļ Preces, tiek atmaksāta visa par Preci samaksātā nauda, Preču piegādes izmaksas netiek atmaksātas. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atmaksā naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Patērētāja lēmumu atteikties no Darījuma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu Patērētājs izmantoja sākotnējam Darījumam, ja vien Patērētājs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Ja Pircējs nav skaidri paudis iepriekš minēto piekrišanu par maksāšanas veidu, tad Darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta.

9.2.1. Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būs saņēmis Preces atpakaļ vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

9.3. Atpakaļ nododamajai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preces izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u.tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Atpakaļ atdodamajai Precei jābūt kārtīgā, nebojātā oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies.

9.4. Atgriežot Preci, ir jāiesniedz attiecīgās pavadzīmes, čeka vai kvīts oriģināls.

9.5. Pircējiem-juridiskām personām un fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību nav piemērojami MK noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, un tām nav atteikuma tiesību.

9.6. Pircējiem-juridiskām personām vai fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, ir tiesības atdot Preci atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) dienas tad, ja tā neatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par Preci vai tai atklājas apslēpti trūkumi.

10.  GARANTIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS PALĪDZĪBA

10.1. Ja Patērētājs 2 gadu laikā no Preču piegādes (saņemšanas) dienas konstatē Preces bojājumu, kas radies lietojot Preci atbilstoši Preces lietošanas noteikumiem un Preces lietošanas mērķim, Patērētājam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar lūgumu izvērtēt Preces bojājumu un novērst to šādā kārtībā:

10.1.1. Parētētājs aizpilda Pārdevēja Pieteikumu par preces bojājumu un kopā ar Preces pavadzīmes, čeka vai kvīts kopiju nosūta to uz SOLAR MASTER kontaktinformācijā norādīto e-pasta vai pasta adresi;

10.1.2. pēc 10.1.1.punktā norādītās informācijas saņemšanas Pārdevējs 7 (septiņu) darba dienu laikā sazinās ar Patērētāju un prcizē Preces bojājumu, Pārdevējs sniedz attālinātas konsultācijas par Preci, nepieciešamības gadījumā Pārdevējs ierodas pie Pircēja vai Pircējs nogādā bojāto Preci SOLAR MASTER noliktavā, lai apskatītu Preces bojājumu;

10.1.3. pēc Preces bojājuma apskates un nepieciešamības gadījumā saziņas ar Preces ražotāju Puses vienojas par Preces bojājuma novēršanu – Preces nomaiņu pret jaunu tādu pašu Preci, Preces remonta veikšanu vai samaksātās naudas summas par Preci atgriezšanu Patērētājam.

10.2. SOLAR MASTER interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija, ja ražotājs tādu piedāvā. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti preces aprakstā vai precei pievienotajos garantijas dokumentos.

10.3. Pircēji var saņemt Pārdevēja palīdzību Preces bojājuma novēršanā vai Preces ražotāja garantiju, ja Prece lietota atbilstoši tās lietošanas mērķim un Preces bojājums radies Precei paredzētajā izmantošanas rezultātā saskaņā ar Preces lietošanas noteikumiem, instrukciju un garantijas talonā norādīto informāciju.

10.4. Pircējs ir atbildīgs par Preces atbilstošu lietošanu un izmantošanu, un, ja pēc Preces bojājuma pārbaudes tiks konstatēts, ka Preces bojājuma cēlonis ir nepareiza Preces lietošana vai kāds cits ārējs apstāklis ietekmējis Preces kvalitāti, Pircējs nevarēs saņemt Pārdevēja palīdzību Preces bojājuma novēršanai un Preces ražotāja garantiju.

11.  NEPĀRVARAMA VARA

11.1.  Puse, kas nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ, ko Puses nevar kontrolēt, 5 (piecu) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei un tai pierāda, ka ir notikuši nepārvaramas varas apstākļi un ir veikti visi pamatotie pasākumi, lai Darījums tiktu izpildīts.

11.2.  Nepārvaramas varas, kas ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, gadījumā jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Darījuma izpildi, neatlīdzinot otrai Pusei radītos zaudējumus.

 12.  PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

12.1.  Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos un/vai nav apspriesti Darījuma noslēgšanas laikā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.2.  Visus strīdus un domstarpības starp Pārdevēju un Patērētāju par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visus jautājumus par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem, Puses izšķir saskaņā ar MK noteikumos un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību.

12.2.1.   Patērētājam, kurš uzskata, ka Pārdevējs ir pārkāpis tā tiesības vai likumīgās intereses saistībā ar Darījuma izpildi (distances patērētāja līgumu), vispirms rakstiski jāvēršas pie Pārdevēja (izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šo Noteikumu preambulā) un jānorāda savas prasības.

12.2.2.   Patērētājs tiesīgs izmantot ārpustiesas strīda risināšanas iespēju: ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process, ptac.gov.lv/lv/content/ārpustiesas-pateretaju-risinataju-datubaze.

12.2.3.   Patērētājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību, arī izmantojot strīdu izšķiršanu tiešsaistē: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

12.2.4.   Ja Patērētājs nepiekrīt Pārdevēja lēmumam, tas var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.

12.3.  Visi strīdi un domstarpības starp Pārdevēju un Pircēju-juridisku personu par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visi jautājumi par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj domstarpības izšķirt sarunu ceļā, attiecīgais strīds tiek iesniegts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.4.  Domstarpību gadījumā jāievēro Noteikumi, kas ir spēkā Darījuma noslēgšanas brīdī.

12.5.  Ja kāds no šo Noteikumu punktiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā.

13.  PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

13.1.  SOLAR MASTER interneta veikala vietnē tiek glabāti tikai reģistrācijas laikā iesniegtie Pircēja personas dati.

13.2.  Puses apņemas Darījuma izpildes laikā iegūtos personas datus apstrādāt tikai Darījuma mērķiem. Apstrādājot personas datus, Puses ievēro Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Apstrādājot personas datus, Pusēm nav tiesību nodot šādus datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

13.3.  Ar Pārdevēja Privātuma politiku Pircējs var iepazīties tīmekļa vietnē https://www.solarmaster.lv/privatuma-politika/.

14.  NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14.1. Pircējs, noslēdzot Darījumu, apliecina, ka ar Noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt.

14.2. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji:

14.2.1. mainīt Noteikumus un nosacījumus, atsevišķi neinformējot Pircēju par šo darbību veikšanu. Darījumu regulē Noteikumi, kuru redakcija bija spēkā Darījuma noslēgšanas brīdī;

14.2.2. izbeigt Darījumu un atteikt turpmāku sadarbību/turpmākus Darījumus un/vai Pasūtījumus, ja Pircējs neievēro šo Noteikumus.

14.3 Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam var rasties šo Noteikumu pārkāpšanas rezultātā.

14.4. Visus paziņojumus, vēstules un citus dokumentus Puses viena otrai sūta ierakstīta sūtījuma veidā uz Pušu iesniegtajām adresēm, tie tiek uzskatīti par paziņotiem 7. dienā pēc to nodošanas pastā, vai Pušu norādītajām e-pasta adresēm, nosūtot ar elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, tie tiek uzskatīti par paziņotiem 2. darba dienā pēc to nosūtīšanas. Ja Puse maina savu adresi, citus rekvizītus vai pārstāvjus, tai par to jāpaziņo otrai Pusei 2 (divu) darba dienu laikā.

14.5. SOLAR MASTER interneta veikala vietnē izvietotajiem Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

[1] Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 12.punktu, preču piegāde ir darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar lietu [..]; Saskaņā ar PADOMES DIREKTĪVU 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 14.panta pirmo daļu, preču piegāde ir tiesību nodošana rīkoties ar materiālu īpašumu kā īpašniekam.

[2] Saskaņā ar LR Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

[3] Saskaņā ar LR Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

Saziņai:
+371 22832699
info@solarmaster.lv
Darba laiks P-Pk:
9:00-18:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram