info@solarmaster.lv
+371 22832699
+371 22832699

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Info Baltic"

SOLAR MASTER
PRIVĀTUMA POLITIKA
Nr.- 220207
Spēkā ar: 02.07.2022.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis
  Šajā Privātuma politikā aprakstītās personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar
  ierobežotu atbildību "Info Baltic", reģistrācijas Nr.50003783411, reģistrācijas
  Nr.50003783411, juridiskā adrese "Lielviksas", Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139,
  biroja/noliktavas adrese Ganību dambis 22 D, Rīga, LV - 1046, tel. +371 22832699, e-pasts veikals@solarmaster.lv (turpmāk – SOLAR MASTER).
 2. Privātuma politikas mērķis
  Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SOLAR MASTER klientam, sadarbības
  partnerim darbiniekam, darba vietas kandidātam - informāciju par personas datu apstrādes
  nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas
  laikā, kā arī apstrādājot personas datus.
 3. Piemērojamie tiesību akti
  Eiropas Parlamenta Un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku
  personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un  šādu datu brīvu apriti un ar ko
  atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula);
  Fizisko personu datu aizsardzības likums.
 4. SOLAR MASTER apstrādātie fiziskās personas dati
  Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat SOLAR MASTER
  vai kurus SOLAR MASTER iegūst saistībā ar Jūsu sadarbību ar SOLAR MASTER.
  Personas dati ir jebkura informācija par indentificētu vai identificējamu fizisko personu -
  SOLAR MASTER klientu, darbinieku, darba vietas kandidātu, sadarbības partneri vai to
  darbinieku.
  SOLAR MASTER apstrādā šādu kategoriju personas datus: personas identifikācijas dati,
  vispārīgā informācija un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas
  datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iestāde, uzņēmuma firma, amats,
  videonovērošanas dati (attēls), dati, kas iesniegti sadarbības dibināšanas un/vai realizācijas
  ietvaros, kas pamatojas uz pirkuma līgumu, piegādes līgumu, publisko iepirkumu līgumu u.c.
  līgumiem, IP adreses informācija, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, maksāšanas dati u.c.

SOLAR MASTER aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat SOLAR MASTER, tajā skaitā SOLAR
MASTER apņemas aizsargāt arī to informāciju, kuru SOLAR MASTER par Jums ir ieguvis no
citām personām.
Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta
informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (it īpaši, izmantojot Jūsu vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), kā arī jebkāda
cita informācija saistībā ar Jums, kas iegūta no šādas ar Jums saistītas informācijas.
Piemēram, ja Jūs SOLAR MASTER nosūtat savu CV, lai pieteiktos darbā, tad SOLAR MASTER
Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim, t.i., lai izvērtētu, vai
Jūsu kandidatūra atbilst aktuālajam vakanču piedāvājumam.
Sniedzot SOLAR MASTER savus personas datus, Jūs apzināties, ka SOLAR MASTER apstrādā
Jūsu personas datus saskaņā ar Regulu, šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā
piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 1. Personas datu apstrāde SOLAR MASTER
   -       Mērķis – lietotāja reģistrācija SOLAR MASTER interneta veikala vietnē;
  Tiesiskais pamats – piekrišana;
  Glabāšanas termiņš – līdz piekrišanas atsaukšanai.
   -       Mērķis – distances līguma noslēgšana un izpilde;
  Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;
  Glabāšanas termiņš – līdz preces garantijas beigām.
   -       Mērķis – grāmatvedības attaisnojuma dokumentu saglabāšana par Jūsu veiktajiem
  maksājumiem;
  Tiesiskais pamats – likumisks pienākums;
  Glabāšanas termiņš: *Papīra formā attaisnojuma dokumentus, kas satur Jūsu datus,
  glabāsim 5 gadus un 7 mēnešus;
  *Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu datus, kas izriet no attaisnojuma
  dokumentiem, glabāsim 10 gadus.
   -       Mērķis – atteikuma tiesību procedūras nodrošināšana;
  Tiesiskais pamats – likumisks pienākums;
  Glabāšanas termiņš – līdz atteikuma tiesību procedūras īstenošanas pabeigšanai.

 -     Mērķis – Jūsu identitātes un pilnvaru pārbaudīšana gadījumos, kad veicat darbības
pilnvaras devēja vārdā un pierādījumu nodrošināšana par Jūsu pārstāvības tiesībām
darījuma izpildē;
Tiesiskais pamats – līguma izpilde;
Glabāšanas termiņš: *papīra formā attaisnojuma dokumenti ar Jūsu datiem tiek glabāti 5
gadus un               7 mēnešus;
*Elektroniskajā grāmatvedības uzskaites sistēmā Jūsu datus, kas izriet no      attaisnojuma
dokumentiem, glabāsim 10 gadus;
*Pilnvara (oriģināls/kopija) tiek glabāta 10 gadus.
 -       Mērķis – SOLAR MASTER papildus pakalpojuma sniegšana (piemēram, preču piegāde);
Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;
Glabāšanas termiņš – 2 mēneši pēc attiecīgā piedāvājuma izveidošanas datuma vai 3
mēneši, ja pēc Jūsu pieprasījuma tiek pagarināts piedāvājuma apmaksas termiņš.
 -       Mērķis – komunikācija ar SOLAR MASTER sadarbības partneriem;
Tiesiskais pamats – līguma noslēgšana un izpilde;
Glabāšanas termiņš – līdz līguma izpildei.
 -       Mērķis – pierādījumu nodrošināšana potenciālu strīdu, kas var rasties no līgumiem, kas
noslēgti ar SOLAR MASTER sadarbības partneriem, gadījumos;
 Tiesiskais pamats – leģitīma interese (SOLAR MASTER leģitīmo interešu aizsardzība
potenciālā strīdā ar SOLAR MASTER sadarbības partneriem);
Glabāšanas termiņš – 10 gadus pēc līguma izpildes.
 -       Mērķis – Jūsu pieprasījumu un iesniegumu izskatīšana (lai SOLAR MASTER varētu
izskatīt Jūsu pieprasījumu par preces maiņu un/vai naudas atgriešanu;
Tiesiskais pamats – likumisks pienākums saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma

 1. 1 , 27., 28. pantu;
  Glabāšanas termiņš – 10 gadus no pretenzijas/prasījuma/pieprasījuma/iesnieguma
  saņemšanas datuma.
   -       Mērķis – amata pretendenta kandidatūras izvērtēšana;
  Tiesiskais pamats – piekrišana;

Glabāšanas termiņš – līdz darba līguma noslēgšana ar Jums vai citu amata pretendentu, vai
līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai.
 -       Mērķis – SOLAR MASTER tiesības uz īpašuma nodrošināšanu un pierādījumu iegūšanu”
Tiesiskais pamats – leģitīma interese (SOLAR MASTER leģitīmo interešu – tiesību uz īpašuma
aizsardzību un attiecīgu pierādījumu nodrošināšanu – īstenošana);
Glabāšanas termiņš: *90 dienas atbilstoši uzņēmumā noteiktajai inventarizācijas veikšanas
kārtībai;
*gadījumā, ja tiek atklāts SOLAR MASTER īpašuma tiesību pārkāpums un videoieraksts ir
nepieciešams pierādījumu nodrošināšanai, tad videoieraksts tiek glabāts visu nodarījuma
izmeklēšanas laiku.
 -       Mērķis – klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana (telefonsarunu ierakstīšana);
Tiesiskais pamats – leģitīma interese (nodrošināt klientu apkalpošanas kvalitāti);
Glabāšanas ilgums – 30 dienas.
 -       Mērķis – mārketinga aktivitāšu veikšana;
Tiesiskais pamats – piekrišana;
Glabāšanas termiņš – līdz mārketinga kampaņas beigām vai piekrišanas atsaukšanai.
Nepieciešamības gadījumā SOLAR MASTER var glabāt Jūsu personas datus pēc tam, kad Jūs
esat pārtraucis būt par SOLAR MASTER klientu, sadarbības partneri, tā kontaktpersonu utt.
Šāda rīcība var būt nepieciešama, ja to nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie un saistošie
normatīvie akti un, lai nodrošinātu SOLAR MASTER tiesiskās intereses gadījumā, ja starp
Jums un SOLAR MASTER būs radušās domstarpības. SOLAR MASTER neglabās Jūsu personas
datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam dati tika iegūti.
Mēs nevaram pieņemt Jūsu pasūtījumu, pārdot preci, atgriezt naudas līdzekļus vai izskatīt
Jūsu kandidatūru amatam SOLAR MASTER, ja atsakāties sniegt mums savus personas datus.

 1. Citi apstrādes mērķi
  SOLAR MASTER apstrādā personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu
  apstrādes mērķi informējot datu subjektu datu iegūšanas laikā. Piemēram, laiku pa laikam
  SOLAR MASTER var rīkot aptaujas, klientu dienas un tamlīdzīgus pasākumus, kā ietvaros var
  tikt veikta personas datu apstrāde. Personas datu apstrāde var tikt veikta arī ārkārtas
  gadījumos, lai aizsargātu Jūsu - datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

7. SOLAR MASTER personas datu nodošana

SOLAR MASTER neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pirkuma un
līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
1) ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu
līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai
norēķinu ietvaros, garantijas servisa pakalpojuma ietvaros, vai preču piegādes
nolūkos, izmantojot trešās personas transporta pakalpojumus);
2) saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
3) veicot videonovērošanu SOLAR MASTER noliktavā (apsardzes pakalpojuma
sniedzējam);
4) ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma,
ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
5) ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SOLAR MASTER likumīgo interešu
aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura
ir aizskārusi SOLAR MASTER likumīgās intereses.
Gadījumos, kad Jūsu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā SOLAR MASTER
var ciest zaudējumus, SOLAR MASTER ir tiesības vērsties tiesā, Valsts policijā, pie
apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārsūtīt datus par Jūsu nenokārtotajām saistībām
parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

 1. Datu drošība
  SOLAR MASTER ievēro un ir ieviesis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai
  nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu personas izpaušanu
  vai piekļuvi tai, nejaušu vai pretlikumīgu datu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī
  pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.
 2. Piekrišana un datu subjekta tiesības
  Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības:
  1) jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums
  neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma;
  2) piekļūt saviem personas datiem (saņemt SOLAR MASTER rīcībā esošos personas
  datus, noskaidrot datu apstrādes mērķi un pamatu);
  3) pieprasīt, lai SOLAR MASTER labotu vai dzēstu Jūsu personas datus;
  4) pieprasīt Jūsu personas datu apstrādes ierobežojumu;
  5) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
  6) Pieprasīt, lai SOLAR MASTER Jums sniedz informāciju par to, kādu tieši informāciju
  SOLAR MASTER par Jums apstrādā. Tāpat Jums ir tiesības bez maksas iegūt
  dokumentu, kas satur Jūsu personas datus, kopijas.
  SOLAR MASTER var nepildīt Jūsu pieprasījumā minēto, ja tas pakļauj riskam citu personu
  tiesības vai Jūsu pieprasījums nav pamatots, ir atkārtots vai prasa no SOLAR MASTER
  nesamērīgi lielas pūles un resursus. SOLAR MASTER jebkurā gadījumā ir pakļauts Latvijas

Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem tiesību aktiem, kas var aizliegt SOLAR MASTER
dzēst informāciju par Jūsu personas datiem.
Jums ir pienākums sniegt informāciju SOLAR MASTER gadījumā, ja Jūsu personas dati, ko
esat SOLAR MASTER jau iepriekš iesniedzis (piemēram, uzvārds), ir mainījušies, kā arī, ja esat
konstatējis, ka Jūsu personas dati, ko SOLAR MASTER apstrādā, ir neprecīzi vai novecojuši.
Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus. Tomēr, ja
Jums ir jautājumi/komentāri/pieprasījumi/iesniegumi par Jūsu personas datu apstrādi vai
Jūs uzskatāt, ka SOLAR MASTER ir aizskārusi Jūsu tiesības, Jums ir tiesības attiecīgu
pieprasījumu/iesniegumu iesniegt SOLAR MASTER birojā vai nosūtīt ar drošu elektronisko
parakstu parakstītu iesniegumu uz SOLAR MASTER e-pastu, vai papīra formā noformētu
iesniegmu nosūtīt pa pastu uz SOLAR MASTER juridisko adresi.
Ar mums neatrisinātu domstarpību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts
inspekcijā Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālr. 67223131, pasts@dvi.gov.lv.

 1. Izmaiņas privātuma politikā
  SOLAR MASTER jebkurā laikā var mainīt un papildināt šo Privātuma politiku. SOLAR MASTER
  savā mājaslapā norādīs informāciju (datumu), kad Privātuma politika pēdējo reizi ir
  aktualizēta. Privātuma politikas vēsturiskās redakcijas iespējams iegūt, rakstot uz SOLAR
  MASTER norādīto kontaktinformāciju.

 

 

Saziņai:
+371 22832699
info@solarmaster.lv
Darba laiks P-Pk:
9:00-18:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram